Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden uitgegeven aan iedere cliënt die dieetadvisering afneemt bij LijfStijl diëtisten.

Consulten
De kosten voor een diëtist zijn opgenomen in de basisverzekering. Er worden standaard drie behandel uren per kalenderjaar (incl. administratietijd) vergoed. Dit valt mogelijk wel onder uw eigen risico. Afhankelijk van de wensen kunnen we dit verdelen in een aantal consulten. De kosten worden door LijfStijl diëtisten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend.
Soms zijn drie behandeluren niet voldoende. U kunt ervoor kiezen om de behandeling voort te zetten en deze zelf te betalen. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze uren geheel of gedeeltelijk via een aanvullende verzekering. U dient zelf in uw polis na te kijken of bij uw verzekeraar na te vragen of u voor deze aanvullende vergoeding verzekerd bent. De diëtist kan u hierbij helpen.
Wanneer de behandeling wordt afgesloten moet LijfStijl diëtisten dit bij uw zorgverzekeraar melden. Daarom zal er een consult worden gerekend, ook als u niet op het spreekuur bent geweest. Deze tijd wordt ook gebruikt voor rapportage naar de verwijzend arts.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, het Kwaliteitsregister en de Nederlandse Vereniging van Diëtisten voert de diëtist haar werkzaamheden uit. Voor de diëtisten van LijfStijl geldt bij beroepsuitoefening een geheimhoudingsplicht en beroepscode.

Annulering
Het afzeggen van een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per mail gedaan te worden. Indien de afspraak niet binnen dit tijdsbestek wordt afgezegd of helemaal niet wordt afgezegd, dan is LijfStijl genoodzaakt de kosten voor de geplande tijd in rekening te brengen. Mocht u op het moment van de afspraak wel telefonisch bereikbaar zijn, dan kunt u dit aangeven bij afzeggen van de afspraak. Ieder (telefonisch) consult in de geplande tijd kan worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Wet gebruik BSN in de zorg
Het gebruik van het BSN in de zorg is geregeld in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren door betrouwbare gegevensuitwisseling. Vanaf 1 juni 2009 is de zorgaanbieder verplicht om het BSN in zijn administratie op te nemen en te gebruiken bij de uitwisseling van gegevens. LijfStijl diëtisten verzoekt u dan ook om legitimatie mee te nemen (NL paspoort,NL rijbewijs,NL identiteitskaart), zodat de diëtist deze gegevens kan invullen in het systeem.

Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is gericht op een goed resultaat, echter dit resultaat kan niet worden gegarandeerd, aangezien u daar deels zelf verantwoordelijk voor bent. LijfStijl diëtisten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

Klachtenregeling
LijfStijl diëtisten zorgt voor kwalitatieve zorg. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en dat u een klacht heeft. Probeer in dat geval het probleem eerst met de diëtist zelf te bespreken. Wanneer u er samen niet uit komt, kunt u contact opnemen met het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG). http://klachtenopvangzorg.nl

Bereikbaarheid
LijfStijl diëtisten is bereikbaar op alle werkdagen van 8.00 uur tot 20.00 uur. Bij geen gehoor kunt u een voicemailbericht in spreken. U wordt dan dezelfde dag of de dag erna teruggebeld. Uiteraard kunt u altijd een mail sturen naar info@lijfstijldietisten.nl of een contactformulier invullen op www.lijfstijldietisten.nl.